Søk på Nisseklubben.com:

Sist oppdatert

28.12.2014 18:18

Hvor lenge til jul?

Nå er det bare 19350 dager igjen til julaften 2022!

Seksjoner

Disse vedtektene er delt inn i seksjoner, eller områder om du vil:

§1 - Nisseklubben
§2 - Medlemskap
§3 - Nissefester
§4 - Antrekk
§5 - Økonomi
§6 - Annet

Revisjonshistorikk

Disse vedktektene ble sist revidert 31. august 2007.

Endringsforslag

Endringsforslag (klager) kan fremmes på nissefester.

Feil antrekk

Nisse i feil antrekk

Offshorenissen viser hvordan det ikke skal gjøres.

Korrekt antrekk

Nisse i korrekt antrekk

Jaktnissen viser hvordan det skal gjøres.

Vedtekter

Nisseklubbens vedtekter skal til enhver tid være retningsgivende for hvordan Nisseklubben kan drives best mulig, og med størst mulig faglig og sosialt utbytte for medlemmene. Samtidig legger disse vedtektene føringer for hvordan medlemmene (nissene) skal framtre og oppføre seg under aktiviteter i regi av Nisseklubben (nissefester).

§1 - Nisseklubben

Disse vedtektene omhandler Nisseklubben generelt.

§1 a - Formål
Nisseklubben er navnet på en venneforening for venner som ikke lenger treffes så ofte som de burde. Formålet med Nisseklubben er derfor å sørge for jevnlig kontakt mellom nissene. Dette gjennomføres vanligvis i form av i form av såkalte nissefester.
§1 b - Bruk av navnet Nisseklubben
Navnet Nisseklubben ble valgt under vårt første møte, 2005 Q4 - Juleøl, og er en naturlig følge av at vi møttes for første gang i desember for å teste juleøl i nissedrakt og nisselue. Navnet skal alltid skrives med stor forbokstav, mens andre Nisseklubben-relaterte begreper som nisse, nissefest etc. kan skrives med liten forbokstav.
§1 c - Nettstedet www.nisseklubben.com
Nisseklubben administreret sitt eget nettsted på www.nisseklubben.com. Dette nettstedet er Nisseklubbens primære informasjonskanal innad blant medlemmene samt utad mot den gemene hop. Nettstedets administrator er Datanissen.
§1 d - Nisseklubben på Facebook
Nisseklubbens medlemmer står fritt til å promotere Nisseklubbens aktiviteter også gjennom nymotens sosiale medier som Facebook. Nettsiden www.nisseklubben.com er dog vårt offisielle talsrør. Nisseklubben på Facebook finnes her Nisseklubben på Facebook.

§2 - Medlemskap

Disse vedtektene omhandler medlemskap i Nisseklubben.

§2 a - Antall medlemmer
Det gis i utgangspunktet ingen mulighet for å bli medlem i Nisseklubben utover de 8 nåværende medlemmene. Eventuelle kompiser vi har glemt er enten helt glemt, eller ikke gode nok kompiser. Det skal dog nevnes at særdeles godt begrunnede søknader kan tas opp til vurdering i våre nissefester (f.eks. eier du et ølbryggeri).
§2 b - Søknad om medlemskap
Den som måtte føle kallet for å bli medlem i Nisseklubben kan fremme en skriftlig søknad om dette til Nisseklubben. Det gis overhode ingen garanti for at søknader vil bli behandlet seriøst.
§2 c - Medlemskapets varighet
Medlemsskap i Nisseklubben er livsvarig. Kun juridisk bindende dødsattest er legitimt grunnlag for opphør av medlemsskapet.
§2 d - Kvinnelige medlemmer
I følge pålitelige http://no.wikipedia.org/wiki/Nisse er en nisse pr definisjon en mann. Dette, sammen med andre veloverveide vurderinger fra Nisseklubbens medlemmer tilsier at det er helt uaktuelt med faste, kvinnelige medlemmer i Nisseklubben.

Det kan dog gis dispensasjon fra denne vedtekten for enkelt-opptredener på særskilte nissefester dersom behovet for dette vurderes som påtrengende stort for et flertall av Nisseklubbens medlemmer.

§3 - Nissefester

Disse vedtektene omhandler Nisseklubben møter - de såkalte nissefestene.

§3 a - Hyppighet
Nissefester skal arrangeres 4 ganger årlig - en fest pr kvartal. Disse nissefestene navngis Q1, Q2, Q3 og Q4 for henholdsvis kvartal 1-4.
§3 b - Tema
Det er opp til Nisseklubbens medlemmer å bestemme tema for hver nissefest. Den uskrevne regel tilsier allikevel at tema for Q2 er sommerøl og at tema for Q4 er juleøl, men at tema for øvrige fester er mer fritt. For nissefester der tema er prøvesmaking av øl gjelder i tillegg disse vedtektene:
 • §3 b, 1 - Minst 2,5 dl glass
  Glass som benyttes under ølsmaking skal være av størrelsesorden minst 2,5 dl. Større glass kan gjerne benyttes.
 • §3 b, 2 - Plastglass
  Plastglass kan benyttes dersom dette er mest hensiktsmessig. Forøvrig vises det til Nisseklubbens uskrevne regel om at øl serveres i glass.
 • §3 b, 3 - Drikke opp
  Prøvesmaking av øl er ikke ferdig før glasset er tomt. Innholdet skal drikkes opp, og ikke tømmes ut!
§3 c - Varighet
Nissefester starter alltid kl 18:00, med varighet på inntil 12 timer. Det gis allikevel anledning til å arrangere nissefester som går over flere døgn. Den som står ansvarlig for en nissefest må alltid påberegne oppmøte av nisser fra og med kl 18.00.
§3 d - Rotasjon
Ansvaret for å arrangere nissefester går på rotasjon blant Nisseklubbens medlemmer. Det påligger ingen medlemmer krav om å arrangere nissefest, men i forhold til rangering og fremmøteprotokoll gir dette positiv innvirking.
§3 e - Sladder
Eventuelt sladder som fremkommer på nissefest forblir på nissefesten - og kun der! (sladder er noe alver og nissekoner driver med!)
§3 f - Poenggiving (Fremmøte-protokoll)
Det gis ett poeng til hver nisse for fremmøte, samt ett ekstra poeng for å huse en nissefest. Dersom nissefesten ikke finner sted i privat nissebolig, tilfaller poenget den som har ordnet innkvartering. Ekstra poeng kan også tildeles for særdeles positiv nisseframferd som gagner alle nissers ve og vel.
§3 g - Bespisning
I forbindelse med avholdelse av Q4 nissefest (okt, nov, des) påligger det arrangør et spesielt ansvar om å gjøre sitt ytterste for å anskaffe ett stykk fenalår - tradisjonsrik nissemat - til fri fråtsing blant Nisseklubbens medlemmer. Forøvrig oppfordres arrangør alltid til å besørge rikelig med nisse-riktig bespisning også på de andre nissefestene.
§3 h - Faste punkter (agenda)
Det påligger samtlige nisser i forbindelse med nissefester - fortrinnsvis tidlig på kvelden - å fastsette dato for neste nissefest. Dette gjør det mulig å oppdatere Julekalenderen i så god tid som mulig i forkant av gjennomføring for på denne måten å legge til rette for at flest mulig nisser kan delta.

§4 - Antrekk

Disse vedtektene omhandler antrekksbestemmelser for nissene og eventuelle innviterte gjester i nissefester.

§4 a - Nisseuniform
Nisseuniformen består minimum av følgende enkeltdeler:
 • Nisselue - nissene står fritt til å velge.
 • Nissedrakt - Nisseklubbens eget design m/ merking.
 • Nissebelte - hvitt tau ca 1 cm tjukkelse.
Nisseuniformen kan gjerne kombineres med nisseshorts, nissesko og andre nisseeffekter sertifisert av Nisseklubben. Hvilket antrekk som benyttes under nissedrakten er ikke av interesse for Nisseklubben.
§4 b - Uniformsplikt
Alle medlemmer i Nisseklubben skal - med mindre annet er avtalt - stille i nisseuniform i samtlige nissefester - uavhengig av årstid. Det gis ingen unntak fra denne regelen, og korrekt påkledde nisser gis i tråd med denne vedtekten herved myndighet til hensiktsmessig avstraffelse av enhver nisse som på nissefest med overlegg bryter med bestemmelsene i denne og andre vedtekter.
§4 c - Fjerning av nisselue
Det gis en streng pekefinger - og i alvorlige tilfeller ytterligere straff - for den som bevisst fjerner nisselue fra hodet under en nissefest. Nisselue skal med andre ord beholdes på under hele arrangementet.
§4 d - Lettelser i antrekk
Det gis dispensasjon fra vedtektene overfor i de tilfeller der værfenomenet tropenatt (temperatur ikke under 20° celsius) sammenfaller med nissefesten. Retningslinjer for lettelser i antrekk bestemmes av nissefesten arrangementskomité.
§4 e - Bruk av nisselue ved bespisning
Det gis dispensasjon fra vedtekt §4 c overfor under bespisning der type mat og/eller dens beskaffenhet er av en slik art at det kan anses som rimelig å anta at bruk av nisselue under bespisning vil være bekvemmelighets­hemmende.
§4 f - Antrekk for gjester
Eventuelle inviterte gjester til Nisseklubbens arrangement bes pent om å innrette seg etter gjeldende uniformsplikt som beskrevet ovenfor. Av respekt for Nisseklubbens faste medlemmer, bør gjester unnlate å overgå nissenes antrekk i form, farge og annen ekstravagansa, men heller innfinne seg med å være kledd for anledningen (les: mer "sjuskete").

Når det er sagt er alveuniform alltid tillatt - selv i de mest ekstravagante utførelser. Alver er tross alt underordnet nisser, så her vil det aldri være fare for å misforstå maktforholdet mellom deltakerne.

§5 - Økonomi

Disse vedtektene omhandler Nisseklubbens finansielle aspekter.

§5 a - Santa Holding Inc.
Nisseklubben disponerer en egen konto hvis hovedmål er å finansiere Nisseklubbens kvartalsvise nissefester. Santa Holding Inc. administreres av Selgernissen og hans bedre halvdel.
§5 b - Innbetalinger
Det til enhver tid fastsatte beløp betales inn til Santa Holding Inc. kontoen innen den tidsfrist som er satt av nissefestens arrangementsansvarlig, og i god tid før nissefesten avholdes. Det er opp til hver enkelt nisse om denne velger å betale et årlig beløp for samtlige nissefester, eller en betaling for hver av de fire nissefestene.
Det presiseres at Nisseklubben har vedtatt at innbetalinger skal gjøres selv om man personlig er forhindret fra å delta i nissefesten.

§6 - Annet

Disse vedtektene omhandler alt som ikke er omhandlet av andre vedtekter.

§6 a - Endring av vedtekter
Nisseklubbens vedtekter er under stadig revisjon, og det er i første rekke nissefestene som er de rette fora for å diskutere og komme til enighet rundt eventuelle endringer og tillegg i disse vedtektene.

Endringer i vedtektene kan kun vedtas med over 50% flertall - med andre ord dersom 5 nisser stemmer for endringen.

§6 b - Gjeldene vedtekter
De til enhver tid gjeldende vedtekter er de som er tilgjengelig på denne websiden. Eventuelle utskrifter på papir kan ikke benyttes som diskusjonsgrunnlag med mindre disse er tilrettelagt av bemyndiget nisse.
New Opera 12 - A better browser for today's web